Hệ thống nhân giống Lúa  tỉnh An Giang
Hệ thống nhân giống Lúa tỉnh An Giang
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Vụ Đông Xuân 2020-2021 138 tổ - 6.132 hộ - diện tích: 10.135,33 ha - 65.879,65 tấn giống Năng suất ước đạt:: 6.50 tấn/ha STT Huyện, Thị, Thành Số tổ, đội Nhân giống Số hộ Diện tích (ha) Khả năng cung cấp (tấn) ...
Hệ thống nhân giống Lúa huyện Tri Tôn
Hệ thống nhân giống Lúa huyện Tri Tôn
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Vụ Đông Xuân 2020-2021 8 tổ giống và 8 công ty - 74 hộ - diện tích: 1.300,30 ha - 8.451,95 tấn giống (Trong đó 8 công ty trong địa bàn huyện có diện tích 851,30 ha) Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha TT Tổ, Đội nhân giống Xã, Phường Tên giống ...
Hệ thống nhân giống Lúa huyện Châu Thành
Hệ thống nhân giống Lúa huyện Châu Thành
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Vụ Đông Xuân 2020-2021 18 tổ giống và 12 cá nhân SX giống, 1.124 hộ, 2.481,23 ha, 16.128,00 tấn giống Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha TT Tổ, Đội nhân giống Xã, Phường Tên giống Cấp giống Diện tích (ha) Khả năng cung ...
Hệ thống nhân giống Lúa Thị xã  Tân Châu
Hệ thống nhân giống Lúa Thị xã Tân Châu
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Vụ Đông Xuân 2019-2020 10 tổ - 372 hộ - diện tích: 148,33 ha - 964,15 tấn giốngg Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha TT Tổ, Đội nhân giống Xã, Phường Tên giống Cấp giống Diện tích (ha) Khả năng cung cấp (tấn) Số ...
Hệ thống nhân giống Lúa TP Châu Đốc
Hệ thống nhân giống Lúa TP Châu Đốc
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Vụ Đông Xuân 2020-2021 (Không tổ giống) --------------------------------------------------- Vụ Đông Xuân 2019-2020 1 tổ - 4 hộ - diện tích: 6,20 ha - 40,30 tấn giống Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha TT Tổ, Đội nhân giống Xã, Phường Tên giống ...
Hệ thống nhân giống Lúa huyện Phú Tân
Hệ thống nhân giống Lúa huyện Phú Tân
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Vụ Đông Xuân 2020-2021 17 tổ giống và 17 tập hợp cá nhân SX giống:  830 hộ - diện tích: 1.484,05 ha - 9.646,33 tấn giống Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha TT Tổ, Đội nhân giống Xã, Phường Tên giống Cấp giống Diện tích (ha) ...
Hệ thống nhân giống Lúa huyện Chợ Mới
Hệ thống nhân giống Lúa huyện Chợ Mới
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Vụ Đông Xuân 2020-2021 3 tổ giống (91ha) và 13 Tập hợp cá nhân SX giống - 1.314 hộ - diện tích: 1.252,54 ha - 8.141,51 tấn giốnggiống Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha TT Tổ, Đội nhân giống Xã, Phường Tên giống Cấp giống Diện tích ...
Hệ thống nhân giống Lúa huyện Tịnh Biên
Hệ thống nhân giống Lúa huyện Tịnh Biên
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Vụ Đông Xuân 2020-2021 13 tổ -1.222 hộ - diện tích: 1.652,18 ha - 10.739,17 tấn giống Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha TT Tổ, Đội nhân giống Xã, Phường Tên giống Cấp giống Diện tích (ha) Khả năng cung cấp (tấn) ...
Hệ thống nhân giống lúa huyện An Phú
Hệ thống nhân giống lúa huyện An Phú
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Vụ Đông Xuân 2020-2021 10 tổ - 300 hộ - diện tích: 304,60 ha - 1.979,90 tấn giống Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha TT Tổ, Đội nhân giống Xã, Phường Tên giống Cấp giống Diện tích (ha) Khả năng cung cấp (tấn) ...
Hệ thống nhân giống lúa huyện Châu Phú
Hệ thống nhân giống lúa huyện Châu Phú
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Vụ Đông Xuân 2020-2021 23 tổ giống - 284 hộ - 739,00 ha - 4.803.50 tấn giống (Trong đó có 3 Cty, Diện tích: 257 ha) Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha TT Tổ, Đội nhân giống Xã, Phường Tên giống Cấp giống Diện tích (ha) ...
Hệ thống nhân giống Lúa huyện Thoại Sơn
Hệ thống nhân giống Lúa huyện Thoại Sơn
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Vụ Đông Xuân 2020-2021 17 tổ - 513 hộ - diện tích: 1.491,30 ha - 9.693,45 tấn giống Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha TT Tổ, Đội nhân giống Xã, Phường Tên giống Cấp giống Diện tích (ha) Khả năng cung cấp (tấn) ...
Hệ thống nhân giống Lúa TP Long Xuyên
Hệ thống nhân giống Lúa TP Long Xuyên
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Vụ Đông Xuân 2020-2021 6 tổ - 99 hộ - diện tích: 133,10 ha - 865,15 tấn giống Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha TT Tổ, Đội nhân giống Xã, Phường Tên giống Cấp giống Diện tích (ha) Khả năng cung cấp (tấn) Số hộ ...

Danh mục