Hướng dẫn truy cập vào Bộ thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang
Hướng dẫn truy cập vào Bộ thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Nhằm thực hiện công khai thủ tục hành chính đúng theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 của Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang công ...
Văn bản Thủ tục hành chánh
Văn bản Thủ tục hành chánh
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Quyết định số: 1330/QĐ-UBND, ngày 21/6/2021 của  Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang Kèm theo: Danh mục thủ tục hành chính cắt ...
Yêu cầu công chức, viên chức  thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
Yêu cầu công chức, viên chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Căn cứ Công văn số 58/TTPVHCC-HCTH ngày 16/6/2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang đề nghị Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 1. Tiếp tục quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao ...
Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Danh sách Cán bộ, Công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang (cấp tỉnh) (Kèm theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) Bấm vào Link để xem Văn bản chi tiết  
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Căn cứ Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang; Căn cứ ...
Quyết định số: 2048/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang: Công bố danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, Ngành
Quyết định số: 2048/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang: Công bố danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, Ngành
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Ngày 22/8/2019, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số: 1429/QĐ-UBND  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang Xem thông tin chi tiết (Bấm vào và tải về)
Quyết định số: 1429/QĐ-UBND, ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh An Giang: Công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4
Quyết định số: 1429/QĐ-UBND, ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh An Giang: Công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Ngày 13/6/2019, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số: 1429/QĐ-UBND  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang, với tổng số là 681 thủ tục, bao gồm: Phụ lục I: Sở, Ban, Ngành tỉnh (567 thủ tục). Phụ lục II: Các cơ ...
Phụ lục lĩnh vực hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang được công bố phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Phụ lục lĩnh vực hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang được công bố phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - PHỤ LỤC  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT AN GIANG ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 925/QĐ-SNN&PTNT ngày 28/12/2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)   LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP ...
Công bố danh mục TTHC thay thế, bị thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực phát triển nông thôn, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Công bố danh mục TTHC thay thế, bị thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực phát triển nông thôn, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
(sonongnghiep.angiang.gov.vn) - Xem thông tin chi tiết (Bấm vào và tải về) Quyết định số 2961/QĐ-UBND, ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực phát triển nông thôn, lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết ...

Danh mục